COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

DECIZIE

privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină de la nivel teritorial şi pentru Comisia Superioară de Disciplină, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale

 

ANEXĂ

 

    În temeiul art. 453 şi 454 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 112 din Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 1/2022,

    Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:

 

Art. 1. – Se stabileşte data organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină de la nivel teritorial şi, respectiv, pentru Comisia Superioară de Disciplină a Colegiului Medicilor din România, după cum urmează:

 

 1. a) pentru comisiile de disciplină de la nivel teritorial, turul I în perioada 14 – 21 septembrie 2023, respectiv, dacă este cazul, turul II în perioada 1 – 8 octombrie 2023;
 2. b) pentru Comisia Superioară de Disciplină, turul I în 13 octombrie 2023, respectiv, dacă este cazul, turul II în 27 octombrie 2023.

 

Art. 2. – Desfăşurarea votării pentru alegerea comisiilor de disciplină teritoriale se va organiza în maximum 3 zile consecutive stabilite de către consiliile colegiilor teritoriale în perioadele prevăzute pentru organizarea turului I şi, după caz, a turului II.

 

Art. 3. – Se adoptă Regulamentul electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

Art. 4. – Se aprobă componenţa Comisiei Electorale Centrale, după cum urmează:

 

 1. dr. Aurelian – Emil Ranetti;
 2. dr. Bogdan Popescu;
 3. dr. Horia Bumbea;
 4. dr. Dan – Nicolae Popescu;
 5. dr. Adrian Cursaru;
 6. dr. Mihaela Boţ;
 7. dr. Ciprian – Andrei Coroleucă;
 8. Cătălin Miu;
 9. Elena – Daniela Albescu.

 

Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 14/2017 privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 10 mai 2017.

 

Art. 6. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

Daniel Coriu

 

Bucureşti, 28 aprilie 2023.

Nr. 8.

 

 

 

ANEXĂ

REGULAMENT ELECTORAL

privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină

 

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

CAPITOLUL II Comisiile electorale

CAPITOLUL III Listele electorale

CAPITOLUL IV Candidaturile

CAPITOLUL V Buletinele de vot şi ştampilele electorale

CAPITOLUL VI Aplicaţia utilizată pentru accesul la votul electronic

CAPITOLUL VII Registrul electoral

CAPITOLUL VIII Cabina electronică de vot

CAPITOLUL IX Desfăşurarea alegerilor la nivel teritorial

CAPITOLUL X Desfăşurarea alegerilor la nivel naţional

CAPITOLUL XI Procedura de acreditare a observatorilor

CAPITOLUL XII Dispoziţii finale

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. – Prezentul regulament reglementează modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii comisiilor de disciplină de la nivelul colegiilor teritoriale, precum şi pentru membrii Comisiei Superioare de Disciplină a Colegiului Medicilor din România.

 

Art. 2. – În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

 

 1. a) act de identitate – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate în cazul cetăţenilor români şi, respectiv, paşaportul sau permisul de şedere în cazul cetăţenilor străini, valabile în ziua votării;
 2. b) alegător – medicul care are calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România şi are drept de vot la momentul desfăşurării alegerilor, indiferent dacă desfăşoară sau nu activitate medicală;
 3. c) aplicaţia medicului – aplicaţia informatică dezvoltată la nivel naţional în vederea creşterii gradului de acces electronic al medicilor la procesele de avizare, educaţie medicală continuă etc., inclusiv în ceea ce priveşte facilitarea exercitării votului electronic;
 4. d) buletin de vot – formular imprimat pe suport hârtie conform modelului aprobat de Comisia Electorală Centrală, folosit pentru exprimarea votului fizic;
 5. e) buletin electronic de vot – formular online generat de sistemul informatic, pe baza datelor specifice pentru fiecare medic/scrutin, folosit pentru exprimarea votului electronic;
 6. f) cabina electronică de vot – aplicaţia informatică auditabilă (codul sursă şi bazele de date) ce asigură exprimarea votului electronic, înregistrarea votului electronic şi numărarea voturilor electronice exprimate de alegători;
 7. g) consultant IT naţional – furnizorul de soft contractat la nivel naţional de Colegiul Medicilor din România pentru realizarea aplicaţiilor informatice necesare pentru gestionarea registrului electoral şi a cabinei electronice de vot, aplicaţii ce vor fi auditabile (codul sursă şi bazele de date);
 8. h) consultant IT teritorial – furnizorul de soft contractat la nivel local de colegiul teritorial pentru realizarea cabinei electronice de vot proprii, în situaţia în care colegiul teritorial nu optează pentru folosirea cabinei electronice de vot furnizate de consultantul IT naţional;
 9. i) Registru electoral – aplicaţia informatică auditabilă (codul sursă şi bazele de date) ce are drept scop prevenirea votului dublu şi generarea datelor folosite la emiterea buletinelor electronice de vot, care va conţine:

 

(i) lista alegătorilor (listele electorale permanente la nivel naţional şi teritorial);

(ii) lista alegătorilor care şi-au exprimat votul la nivel naţional şi teritorial;

(iii) lista candidaţilor şi numărul maxim de mandate corespunzător;

(iv) raportul electronic centralizator al rezultatelor votului;

 

 1. j) vot electronic – votul exprimat de alegător prin mijloace de comunicare la distanţă;
 2. k) vot fizic – votul exprimat de alegător în secţia de votare;
 3. l) secţie de vot – spaţiul destinat desfăşurării procesului electoral organizat la sediul fiecărui colegiu teritorial, respectiv la sediul Colegiului Medicilor din România.

 

Art. 3. – (1) Membrii comisiilor de disciplină, respectiv membrii Comisiei Superioare de Disciplină se aleg prin vot personal, direct, secret şi liber exprimat.

(2) Calitatea de membru în comisia de disciplină teritorială este incompatibilă cu aceea de membru în Comisia Superioară de Disciplină, precum şi cu aceea de membru în organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România, cu excepţia calităţii de membru în adunarea generală a colegiului teritorial.

 

Art. 4. – (1) Dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales le au numai medicii membri ai Colegiului Medicilor din România care au cotizaţia plătită la zi.

(2) Membrii comisiilor de disciplină de la nivelul colegiului teritorial sunt aleşi de adunarea generală a colegiului în care sunt înscrişi, iar membrii Comisiei Superioare de Disciplină sunt aleşi de Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România.

(3) Pot fi aleşi în cadrul acestor comisii medicii primari care au o vechime în profesie de cel puţin 7 ani şi nu au săvârşit abateri disciplinare în ultimii 5 ani.

 

Art. 5. – (1) Validarea rezultatelor alegerilor se realizează în condiţiile participării a două treimi din numărul medicilor cu drept de vot, iar atribuirea mandatelor se face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute de fiecare candidat şi până la ocuparea numărului de membri în comisia de disciplină, respectiv în Comisia Superioară de Disciplină.

(2) În cazul în care condiţia de participare prevăzută la alin. (1) nu este îndeplinită, se organizează al doilea tur de scrutin. Aceste noi alegeri se consideră valabile indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.

 

Art. 6. – (1) Alegătorul are dreptul să îşi exercite votul numai în cadrul colegiului teritorial în care este înscris, o singură dată în fiecare tur de scrutin.

(2) Fiecare alegător îşi exprimă votul personal. Exercitarea votului în numele altui alegător este interzisă, are drept consecinţă anularea votului fraudulos şi atrage răspunderea disciplinară prin sesizarea comisiei de disciplină teritoriale sau a Comisiei Superioare de Disciplină, după caz, respectiv răspunderea penală.

(3) Alegătorul poate vota fizic, la secţia de votare organizată la sediul fiecărui colegiu teritorial, respectiv la sediul Colegiului Medicilor din România, sau electronic, prin intermediul aplicaţiei medicului, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.

(4) Fiecare alegător are obligaţia de a asigura confidenţialitatea votului exprimat, a codului de securitate primit în urma exercitării votului, precum şi a oricăror alte informaţii ce vizează secretul votului.

 

Art. 7. – (1) În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor se vor înfiinţa comisii electorale teritoriale de către consiliile colegiilor teritoriale, la propunerea birourilor consiliilor colegiilor teritoriale, respectiv o comisie electorală centrală propusă de către Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România şi aprobată de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România.

(2) Candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai comisiilor electorale.

 

Art. 8. – Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al comisiei electorale este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală.

 

CAPITOLUL II

Comisiile electorale

 

SECŢIUNEA 1 Comisia electorală teritorială

SECŢIUNEA a 2 – a Comisia Electorală Centrală

SECŢIUNEA 1

Comisia electorală teritorială

 

Art. 9. – (1) Comisia electorală teritorială este formată din 5 membri, aprobaţi în mod individual de către consiliul colegiului teritorial, la propunerea biroului consiliului.

(2) Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial al medicilor se va alege cu cel puţin 30 de zile înaintea datei organizării alegerilor.

 

Art. 10. – (1) Comisiile electorale teritoriale nu sunt subordonate consiliilor colegiilor teritoriale sau birourilor acestor consilii.

(2) Acestea îşi vor desfăşura activitatea sub supravegherea şi controlul Comisiei Electorale Centrale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Statutului Colegiului Medicilor din România şi ale prezentului regulament.

 

Art. 11. – (1) Comisia electorală teritorială va funcţiona la sediul colegiului teritorial. Acesta va pune la dispoziţia comisiei, pe toată durata funcţionării sale, un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor, asigurând totodată condiţiile materiale şi financiare necesare funcţionării comisiei şi organizării alegerilor.

(2) În mod obligatoriu, colegiul teritorial va pune la dispoziţia comisiei electorale teritoriale un computer funcţional cu acces la internet ce va fi utilizat exclusiv în timpul derulării scrutinului electoral.

 

Art. 12. – (1) La prima întrunire, comisia electorală teritorială îşi va alege prin vot secret dintre membrii săi un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar. Vor fi aleşi cei care au cel mai mare număr de voturi.

(2) Preşedintele conduce şedinţele comisiei electorale teritoriale şi este singurul abilitat să facă publice datele şi informaţiile ce decurg din activitatea comisiei electorale. În lipsa preşedintelui, şedinţa va fi condusă de vicepreşedintele comisiei.

 

Art. 13. – În termen de maximum 3 zile de la data constituirii sale, comisia electorală teritorială, prin preşedinte, va comunica Comisiei Electorale Centrale componenţa comisiei, precum şi funcţiile deţinute în cadrul comisiei de fiecare membru.

 

Art. 14. – (1) Deciziile comisiei electorale teritoriale se iau cu majoritate de voturi, în prezenţa a minimum două treimi din membrii săi.

(2) În cazul egalităţii de voturi la luarea unei decizii, votul preşedintelui (sau, în lipsa acestuia, al vicepreşedintelui) este decisiv.

(3) Prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui este obligatorie.

 

Art. 15. – Şedinţele comisiei electorale teritoriale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese – verbale de şedinţă, care vor fi semnate de către preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi ceilalţi membri prezenţi ai comisiei electorale. Procesele – verbale vor fi păstrate de secretarul comisiei pe toată perioada de funcţionare a comisiei, iar în ziua în care comisia îşi încetează activitatea, secretarul are obligaţia de a preda aceste procese – verbale preşedintelui colegiului medicilor teritorial, respectiv Colegiului Medicilor din România, în original, opisate cronologic.

 

Art. 16. – Deciziile emise de către comisia electorală teritorială sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de către preşedinte şi/sau vicepreşedinte.

 

Art. 17. – Pe timpul funcţionării sale, comisia electorală teritorială va avea o ştampilă proprie care va fi ţinută de către preşedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.

 

Art. 18. – Comisiile electorale teritoriale vor informa imediat Comisia Electorală Centrală despre problemele apărute în legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului regulament şi se vor conforma deciziilor de îndrumare ale Comisiei Electorale Centrale.

 

Art. 19. – (1) Atribuţiile comisiilor electorale teritoriale sunt:

 

 1. a) organizează alegerile la nivel local;
 2. b) stabilesc listelele cu membrii cu drept de vot, pe baza evidenţei transmise de colegiul teritorial, şi le transmit Comisiei Electorale Centrale în vederea constituirii Registrului electoral;
 3. c) verifică îndeplinirea condiţiilor de fond şi formă pentru ca o persoană să poată candida pentru comisia de disciplină teritorială, validează candidaturile care îndeplinesc cerinţele legale, cu menţiunea „ADMIS”, şi le resping pe cele neconforme, cu menţiunea „RESPINS”;
 4. d) fac publice, prin afişare la sediul comisiei şi pe site-ul colegiului teritorial, candidaturile depuse şi rezultatul îndeplinirii condiţiilor prin menţiunea admis/respins, cu precizarea că, în termen de 24 de ore de la afişare, candidaţii respinşi pot depune contestaţie prin e-mail, la secretariatul colegiului teritorial;
 5. e) transmit Comisiei Electorale Centrale, prin e-mail, în formă scanată, în termen de 24 de ore de la primire, contestaţiile candidaţilor respinşi;
 6. f) completează forma finală a buletinului de vot stabilită de Comisia Electorală Centrală cu numele candidaţilor şi o dau spre tipărire, cu sprijinul tehnic şi financiar al colegiului teritorial;
 7. g) păstrează sub sigiliu buletinele de vot, realizează comanda pentru tipărirea buletinelor de vot, copia de pe documentul de plată al tipăririi buletinelor de vot şi procesul – verbal de primire a buletinelor de vot;
 8. h) conduc operaţiunile de votare, luând toate măsurile de ordine în locul în care are loc votul;
 9. i) permit alegătorului înscris în Registrul electoral să voteze fizic, la sediul colegiului; în acest sens, după ce verifică dacă alegătorul a votat electronic şi alegătorul semnează în lista electorală, îi încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”;
 10. j) nu îi înmânează buletinul de vot alegătorului care a votat electronic;
 11. k) restricţionează/blochează posibilitatea alegătorului de a vota electronic, după momentul primirii buletinului de vot şi ştampilei cu menţiunea „VOTAT”;
 12. l) numără şi stabilesc valabilitatea voturilor exprimate fizic, identifică voturile exprimate electronic pe baza rapoartelor electronice furnizate de consultantul IT naţional sau consultantul IT teritorial şi stabilesc rezultatele alegerilor pentru comisiile de disciplină;
 13. m) redactează şi semnează, în două exemplare, procesul – verbal de desfăşurare a alegerilor şi procesul – verbal al rezultatelor finale;
 14. n) înaintează Comisiei Electorale Centrale un exemplar al procesului – verbal de desfăşurare a alegerilor, al procesului – verbal cu rezultatele finale, însoţite de listele cu alegătorii care au votat fizic şi electronic, listele cu candidaţii, copii ale comenzii de tipărire a buletinelor de vot şi confecţionării ştampilelor de vot, dacă este cazul, copie a documentului de plată a tipăririi buletinelor şi, respectiv, a confecţionării ştampilelor de vot, copie de pe procesul – verbal de primire a buletinelor de vot şi ştampilelor de vot; copiile vor fi certificate sub aspectul conformităţii cu originalul de către preşedintele comisiei electorale;
 15. o) organizează, dacă este cazul, noi alegeri;
 16. p) acreditează, la cerere, observatori ai societăţii civile sau organizaţiilor profesionale, inclusiv din presă, care vor să urmărească desfăşurarea alegerilor, în limita locurilor disponibile;
 17. q) redactează, semnează şi emit mandatele celor aleşi;
 18. r) realizează orice altă activitate privind alegerile, dispusă de către Comisia Electorală Centrală în conformitate cu prezentul regulament.

 

(2) În vederea asigurării transparenţei procesului electoral, comisia electorală teritorială, prin grija preşedintelui şi a secretarului, afişează în mod obligatoriu, cu cel puţin 3 zile înaintea datei alegerilor, listele cu alegători la sediul colegiului teritorial şi pe site-ul (pagina web) al(a) colegiului respectiv.

(3) Cu ocazia afişării listelor se va întocmi un proces – verbal care va cuprinde data afişării listelor.

 

Art. 20. – (1) În cazul în care există contestaţii, acestea vor fi depuse fizic sau electronic în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor votării.

(2) După expirarea termenului de depunere prevăzut la alin. (1), contestaţiile se transmit către Comisia Electorală Centrală, care trebuie să le soluţioneze în termen de 48 de ore de la înregistrarea contestaţiilor.

(3) După stabilirea rezultatelor votării, rezolvarea contestaţiilor şi validarea rezultatelor finale de către Comisia Electorală Centrală, comisia electorală teritorială emite mandatele pentru fiecare membru al comisiei de disciplină şi informează consiliul colegiului teritorial cu privire la componenţa comisiei de disciplină.

(4) După finalizarea alegerilor comisiilor de disciplină, comisiile electorale teritoriale îşi încetează existenţa.

 

SECŢIUNEA a 2 – a

Comisia Electorală Centrală

 

Art. 21. – Comisia Electorală Centrală este formată din 9 membri propuşi de Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România şi aprobaţi în mod individual de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România.

 

Art. 22. – (1) Comisia Electorală Centrală va funcţiona la sediul Colegiului Medicilor din România.

(2) Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România va pune la dispoziţia comisiei, pe toată durata funcţionării sale, un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor, asigurând totodată suportul material şi financiar necesar funcţionării logistice a comisiei.

 

Art. 23. – Prin grija Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România, Comisia Electorală Centrală va avea la dispoziţia sa personal tehnic şi consultativ coordonat de către secretarul comisiei.

 

Art. 24. – (1) Preşedintele conduce şedinţele Comisiei Electorale Centrale şi este singurul abilitat să facă publice datele şi informaţiile decurgând din activitatea comisiilor electorale.

(2) Preşedintele poate sesiza din oficiu Comisia Electorală Centrală cu privire la încălcarea prezentului regulament de către comisiile electorale teritoriale.

 

Art. 25. – (1) Deciziile Comisiei Electorale Centrale se iau cu majoritate de voturi, în prezenţa a minimum două treimi din membrii săi.

(2) În cazul egalităţii de voturi la luarea unei decizii, votul preşedintelui (sau, în lipsa acestuia, al vicepreşedintelui) este decisiv.

(3) Prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui este obligatorie.

 

Art. 26. – Şedinţele Comisiei Electorale Centrale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procesele – verbale de şedinţă, care vor fi semnate de către preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi ceilalţi membri prezenţi ai Comisiei Electorale Centrale.

 

Art. 27. – Deciziile emise de către Comisia Electorală Centrală sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de către preşedinte şi/sau vicepreşedinte.

 

Art. 28. – Pe timpul funcţionării sale, Comisia Electorală Centrală va avea o ştampilă proprie care va fi ţinută de către preşedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.

 

Art. 29. – Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale sunt:

 

 1. a) organizează alegerile Comisiei Superioare de Disciplină;
 2. b) urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale, statutare, privitoare la alegeri şi ale prezentului regulament pe întreg teritoriul ţării;
 3. c) asigură interpretarea uniformă a acestor dispoziţii;
 4. d) emite decizii de îndrumare care sunt obligatorii cu privire la aplicarea regulamentului de organizare a alegerilor;
 5. e) soluţionează contestaţiile cu privire la încălcarea prezentului regulament de către comisiile electorale teritoriale;
 6. f) înregistrează şi soluţionează contestaţiile declarate împotriva deciziilor comisiilor electorale teritoriale;
 7. g) soluţionează contestaţiile depuse de către candidaţii respinşi;
 8. h) validează rezultatele finale ale alegerilor desfăşurate la nivel teritorial;
 9. i) stabileşte listele cu membrii Adunării generale naţionale cu drept de vot în vederea înscrierii distincte în Registrul electoral;
 10. j) verifică îndeplinirea condiţiilor de fond şi formă pentru ca o persoană să poată candida pentru Comisia Superioară de Disciplină, validează candidaturile care îndeplinesc cerinţele legale, cu menţiunea „ADMIS”, şi le respinge pe cele neconforme, cu menţiunea „RESPINS”;
 11. k) face publice, prin afişare la sediul şi pe site-ul Colegiului Medicilor din România, candidaturile depuse;
 12. l) decide forma finală a buletinului de vot şi o transmite comisiilor electorale teritoriale;
 13. m) stabileşte forma finală a buletinului de vot pentru Comisia Superioară de Disciplină şi o dă spre tipărire, cu sprijinul tehnic şi financiar al Colegiului Medicilor din România;
 14. n) păstrează sub sigiliu buletinele de vot, comanda de tipărire a buletinelor de vot, copia de pe documentul de plată al tipăririi buletinelor de vot şi procesul – verbal de primire a buletinelor de vot;
 15. o) conduce operaţiunile de votare, luând toate măsurile de ordine în locul în care are loc exprimarea votului;
 16. p) permite membrului din Adunarea generală naţională înscris în Registrul electoral să voteze direct, la sediul Colegiului Medicilor din România; în acest sens, după ce verifică dacă alegătorul a votat electronic şi alegătorul semnează în lista electorală, îi încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”;
 17. q) nu îi înmânează buletinul de vot alegătorului care a votat electronic;
 18. r) restricţionează prin blocare posibilitatea alegătorului de a vota electronic, după momentul primirii buletinului de vot şi a ştampilei cu menţiunea „VOTAT”;
 19. s) numără voturile exprimate fizic, identifică voturile exprimate electronic pe baza raportului electronic furnizat de consultantul IT naţional şi stabileşte rezultatele alegerilor pentru Comisia Superioară de Disciplină;

ş) validează rezultatele alegerilor comisiilor de disciplină teritoriale şi, respectiv, Comisiei Superioare de Disciplină;

 1. t) redactează în două exemplare procesul – verbal de desfăşurare a alegerilor şi procesul – verbal al rezultatelor finale;

ţ) organizează, dacă este cazul, noi alegeri;

 1. u) acreditează, la cerere, observatori din partea societăţii civile, organizaţiilor profesionale, presei şi colegiilor teritoriale care vor să urmărească desfăşurarea alegerilor pentru Comisia Superioară de Disciplină;
 2. v) redactează, semnează şi emite mandatele celor aleşi în Comisia Superioară de Disciplină;
 3. w) realizează orice altă activitate privind alegerile, stabilită prin prezentul regulament.

 

Art. 30. – După alegerea Comisiei Superioare de Disciplină şi finalizarea alegerii tuturor comisiilor de disciplină de la nivelul colegiilor teritoriale ale medicilor, Comisia Electorală Centrală îşi încetează existenţa.

 

CAPITOLUL III

Listele electorale

 

Art. 31. – Listele electorale sunt permanente şi suplimentare.

 

Art. 32. – (1) Listele electorale permanente se generează de către comisiile electorale teritoriale, din Registrul electoral.

(2) După validarea datelor alegătorilor de către Comisia Electorală Centrală, listele electorale permanente nu se mai modifică.

 

Art. 33. – (1) Listele electorale suplimentare se întocmesc de către preşedintele comisiei electorale teritoriale şi, respectiv, Comisiei Electorale Centrale, doar în ziua votului şi doar pe suport hârtie.

(2) Pe listele electorale suplimentare pot fi înscrişi doar membrii colegiului teritorial respectiv, care după întocmirea listelor electorale permanente au dobândit drept de vot şi care, din motive obiective, nu au fost înscrişi în listele electorale permanente.

 

Art. 34. – Modelul listelor electorale este stabilit prin decizie a Comisiei Electorale Centrale.

 

CAPITOLUL IV

Candidaturile

 

Art. 35. – (1) Candidaturile se depun la colegiile teritoriale pentru comisia de disciplină şi, respectiv, la Colegiul Medicilor din România pentru Comisia Superioară de Disciplină, personal, prin poştă, prin curier sau electronic, după cum urmează:

 

 1. a) 1.08 – 31.08.2023 pentru candidaturile ca membru al comisiei de disciplină teritorială – în zilele lucrătoare, în timpul programului de lucru;
 2. b) 1.09 – 30.09.2023 pentru candidaturile ca membru al Comisiei Superioare de Disciplină – în zilele lucrătoare, în timpul programului de lucru.

 

(2) Secretariatele primesc şi înregistrează depunerea candidaturii, făcând totodată menţiune despre toate actele primite de la candidat, şi înaintează candidatura în termen de cel mult 24 de ore de la primire comisiei electorale.

 

Art. 36. – (1) Candidaturile vor fi adresate comisiei electorale şi vor cuprinde:

 

 1. a) o declaraţie de candidatură;
 2. b) un curriculum vitae;
 3. c) o scrisoare de intenţie ce va conţine motivaţia candidatului, exprimarea interesului pentru poziţia vizată, propuneri concrete pentru îmbunătăţirea activităţii administrativ – jurisdicţionale etc.

 

(2) Medicii care sunt aleşi membri ai comisiei de disciplină, respectiv membri ai Comisiei Superioare de Disciplină şi doresc să candideze pentru funcţia de preşedinte vor depune în plus faţă de documentele prevăzute la alin. (1) şi un proiect de management al activităţii comisiei. Proiectul se depune după validarea alegerilor membrilor comisiei, cu cel puţin 2 zile înainte de data organizării alegerilor pentru funcţia de preşedinte. În vederea realizării proiectului de management, biroul consiliului colegiului teritorial şi, respectiv, Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România vor pune la dispoziţia candidaţilor toate datele statistice deţinute de Colegiu, la cererea expresă a acestora. Proiectul de management va fi prezentat de fiecare candidat la funcţia de preşedinte înainte de votul acordat de membrii comisiei de disciplină, respectiv membrii Comisiei Superioare de Disciplină.

 

Art. 37. – Declaraţia de candidatură va fi tehnoredactată şi va cuprinde:

 

 1. a) numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea şi gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific;
 2. b) vechimea în profesie;
 3. c) funcţiile pe care le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
 4. d) menţionarea obligatorie dacă a avut sau nu sancţiuni disciplinare sau penale în ultimii 5 ani;
 5. e) declaraţie – angajament că va participa, în cazul în care va fi ales, la şedinţele comisiei de disciplină sau ale Comisiei Superioare de Disciplină şi confirmarea faptului că a luat cunoştinţă despre faptul că va fi înlocuit din comisie în cazul a 3 absenţe nemotivate la 3 şedinţe consecutive;
 6. f) data şi semnătura olografă, în original, sau semnătura electronică extinsă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 38. – Comisiile electorale, primind candidaturile, vor verifica condiţiile de fond şi de formă ale acestora şi le vor înscrie în listele de candidaturi pe acelea care îndeplinesc cerinţele legale.

 

Art. 39. – În termen de maximum 3 zile de la primirea candidaturilor, comisiile electorale vor aduce la cunoştinţă, în scris, candidaţilor, după caz, respingerea candidaturii sau lipsurile constatate, în vederea acoperirii lor. În notificare se va preciza şi termenul pentru completarea dosarului de candidatură.

 

Art. 40. – (1) Comisiile electorale teritoriale vor întocmi listele finale cu candidaţi şi le vor trimite împreună cu o copie a procesului – verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor Comisiei Electorale Centrale pentru a fi înregistrate în Registrul electoral, cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor.

(2) Comisia Electorală Centrală va întocmi listele finale cu candidaţi pentru Comisia Superioară de Disciplină şi le va înregistra în Registrul electoral.

(3) Listele finale cu candidaţii la nivel teritorial, întocmite în ordine alfabetică, vor fi afişate la sediul colegiului teritorial şi pe pagina web a colegiului respectiv. Listele finale cu candidaţii la nivel naţional, întocmite prin grija Comisiei Electorale Centrale, în ordine alfabetică, vor fi afişate la sediul şi pe site-ul Colegiului Medicilor din România.

(4) Listele finale vor avea următoarele menţiuni: numele şi prenumele candidaţilor validaţi, data, locul şi programul de desfăşurare a alegerilor.

 

CAPITOLUL V

Buletinele de vot şi ştampilele electorale

 

SECŢIUNEA 1 Buletinele de vot

SECŢIUNEA a 2 – a Ştampilele electorale

SECŢIUNEA 1

Buletinele de vot

 

Art. 41. – (1) Forma finală a buletinelor de vot se va completa de către comisiile electorale cu numele candidaţilor şi se va tipări cu sprijinul material şi logistic al colegiilor teritoriale, respectiv al Colegiului Medicilor din România pentru Comisia Superioară de Disciplină.

(2) Modelul, dimensiunile şi condiţiile de tipărire ale buletinelor de vot se stabilesc prin decizie a Comisiei Electorale Centrale şi vor fi trimise către comisiile electorale teritoriale cu cel puţin 30 de zile înainte de data alegerilor.

(3) Un model al buletinelor de vot se va afişa la sediul comisiei electorale teritoriale şi pe site-ul colegiului teritorial al medicilor, respectiv la sediul Comisiei Electorale Centrale şi pe site-ul Colegiului Medicilor din România pentru Comisia Superioară de Disciplină, cu cel puţin 3 zile înaintea datei votării, după ce a fost vizat şi anulat de preşedinţii comisiilor.

 

Art. 42. – (1) În buletinul de vot candidaţii vor fi trecuţi în ordine alfabetică, menţionându-se numele, prenumele, specialitatea şi gradul profesional.

(2) Pe buletinul de vot se va menţiona în mod obligatoriu numărul maxim al membrilor comisiei de disciplină pentru care poate fi exprimat votul.

 

Art. 43. – (1) Buletinele de vot se vor asigura în număr suficient, conform listelor cu alegători, cu un plus de 1% faţă de numărul alegătorilor.

(2) În situaţia în care se organizează turul II, se va achiziţiona un număr de buletine egal cu numărul buletinelor folosite în turul I.

(3) Buletinele de vot vor fi autentificate de către comisia electorală prin aplicarea ştampilei proprii pe faţa buletinului de vot în momentul înmânării buletinului către alegător.

 

Art. 44. – Buletinele neconforme, inexacte, deteriorate sau cele completate greşit de către alegători în timpul votării vor fi anulate cu menţiunea „ANULAT” şi semnătura preşedintelui, aplicându-se totodată şi ştampila comisiei electorale.

 

SECŢIUNEA a 2 – a

Ştampilele electorale

 

Art. 45. – (1) Confecţionarea ştampilelor comisiilor electorale teritoriale, respectiv ale Comisiei Electorale Centrale se va face până la data primei şedinţe a comisiilor electorale.

(2) Ştampilele cu menţiunea „VOtAt”, „TURUL I”, „TURUL II” se vor realiza cu cel puţin 5 zile înainte de alegeri.

(3) Modelul ştampilelor se stabileşte de Comisia Electorală Centrală.

(4) După încheierea întregului proces electoral, ştampilele vor fi distruse fizic în prezenţa majorităţii membrilor comisiilor electorale teritoriale sau ai Comisiei Electorale Centrale, după caz, şi se va încheia un proces – verbal în acest sens.

 

Art. 46. – În cazul pierderii sau furtului unor ştampile electorale, comisiile electorale teritoriale notifică de îndată Comisia Electorală Centrală şi sunt obligate să sesizeze organele de cercetare penală în cazul în care în urma unor cercetări proprii acestea nu se găsesc, urmând ca apoi să ia măsuri în vederea înlocuirii acestora.

 

CAPITOLUL VI

Aplicaţia utilizată pentru accesul la votul electronic

 

Art. 47. – Accesul la votul electronic se va face prin aplicaţia medicului, dezvoltată de Colegiul Medicilor din România şi pusă la dispoziţia tuturor membrilor săi.

 

Art. 48. – Detaliile necesare privind instalarea/utilizarea aplicaţiei medicului vor fi disponibile pe site-ul oficial www.cmr.ro.

 

Art. 49. – Instalarea/Utilizarea aplicaţiei medicului va necesita parcurgerea următorilor paşi:

 

 1. a) descărcarea aplicaţiei pe telefonul mobil (iOS & Android);
 2. b) înregistrarea utilizatorului (crearea contului de utilizator pe baza informaţiilor înregistrate şi verificate din baza de date a Colegiului Medicilor din România);
 3. c) autentificarea utilizatorului (cu nume de utilizator şi parolă).

 

Art. 50. – Instalarea aplicaţiei medicului se va face prealabil desfăşurării procesului electoral, pentru a permite derularea procedurilor de actualizare a datelor medicului.

 

CAPITOLUL VII

Registrul electoral

 

Art. 51. – (1) Registrul electoral este utilizat pentru înregistrarea datelor de identificare a membrilor Colegiului Medicilor din România cu drept de vot, generarea listelor electorale permanente, monitorizarea prezenţei la vot şi prevenirea votului nelegal, procesarea voturilor electronice, precum şi centralizarea numărului de voturi exprimate electronic ce va fi avut în vedere la stabilirea rezultatului final al alegerilor.

(2) Registrul electoral se constituie prin contribuţia financiară a Colegiului Medicilor din România, cu sprijinul consultantului IT naţional.

 

Art. 52. – (1) Registrul electoral este structurat pe judeţe şi va fi constituit după cum urmează:

 

 1. a) fiecare colegiu teritorial va pune la dispoziţia comisiei electorale teritoriale lista cu membri cu drept de vot, conform datelor înscrise în Registrul unic al medicilor;
 2. b) după verificare, comisia electorală teritorială transmite Comisiei Electorale Centrale lista membrilor cu drept de vot, precum şi datele de identificare ale acestora;
 3. c) Comisia Electorală Centrală centralizează datele primite de la colegiile teritoriale, verifică datele membrilor în Adunarea generală naţională cu drept de vot, le validează şi le transmite consultantului IT naţional în vederea înregistrării în sistemul informatic.

 

(2) Fiecare alegător figurează în Registrul electoral o singură dată, fiind înregistrat în cadrul unui singur colegiu teritorial, respectiv la nivel naţional.

 

Art. 53. – (1) Datele şi informaţiile incluse în Registrul electoral cu privire la alegători sunt proprietatea Colegiului Medicilor din România, sunt confidenţiale şi sunt destinate exclusiv proceselor electorale desfăşurate în cadrul Colegiului Medicilor din România, la nivel naţional şi teritorial.

(2) Răspunderea pentru asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal şi a securităţii prelucrărilor în Registrul electoral revine persoanelor împuternicite în acest scop.

 

Art. 54. – Datele care se înscriu în Registrul electoral pentru fiecare alegător sunt următoarele:

 

 1. a) numele şi prenumele, precum şi numele avut înaintea căsătoriei sau a modificării administrative a numelui;
 2. b) data naşterii;
 3. c) codul numeric personal;
 4. d) codul unic de identificare a medicului (CUIM);
 5. e) adresa personală de e-mail;
 6. f) numărul de telefon mobil.

 

Art. 55. – (1) Alegătorii au dreptul să îşi verifice propria înscriere în Registrul electoral. Sesizările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din Registrul electoral se depun la comisia electorală teritorială cu cel puţin 5 zile înainte de scrutinul electoral.

(2) Orice modificare în Registrul electoral se dispune de către Comisia Electorală Centrală, la sesizarea comisiei electorale teritoriale, cel mai târziu cu 3 zile înainte de scrutinul electoral.

 

Art. 56. – Registrul electoral este utilizat pentru a ţine evidenţa alegătorilor care şi-au exercitat dreptul de vot.

 

CAPITOLUL VIII

Cabina electronică de vot

 

Art. 57. – (1) Cabina electronică de vot pentru Colegiul Medicilor din România, atât la nivel naţional, cât şi la nivel teritorial, va fi realizată de consultantul IT naţional.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), colegiile teritoriale care doresc să îşi organizeze propria cabină electronică de vot pot contracta consultanţi IT teritoriali în acest scop.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), consultanţii IT teritoriali vor realiza aplicaţiile informatice în conformitate cu specificaţiile şi cerinţele tehnice furnizate de consultantul IT naţional şi aprobate prin decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.

(4) Atât consultantul IT naţional, cât şi consultanţii IT teritoriali vor asigura secretul votului electronic.

 

Art. 58. – Toate voturile electronice vor fi centralizate de consultantul IT naţional şi, acolo unde este cazul, de consultanţii IT teritoriali, sub forma unor rapoarte electronice ce vor fi transmise comisiilor electorale sub semnătură, după ora închiderii votului.

 

Art. 59. – Termenul – limită până la care pot fi realizate cabinele electronice de vot prevăzute de art. 57 alin. (2) de către colegiile teritoriale împreună cu consultanţii IT teritoriali, cu respectarea obligatorie a prevederilor art. 57 alin. (3), este stabilit prin decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România prin care se aprobă nota tehnică privind utilizarea votului electronic.

 

CAPITOLUL IX

Desfăşurarea alegerilor la nivel teritorial

 

SECŢIUNEA 1 Votul fizic pentru alegerea comisiei de disciplină

SECŢIUNEA a 2 – a Votul electronic

SECŢIUNEA a 3 – a Numărarea voturilor şi constatarea rezultatelor alegerilor pentru comisiile de disciplină

SECŢIUNEA 1

Votul fizic pentru alegerea comisiei de disciplină

 

Art. 60. – (1) Votarea se va desfăşura într-un singur loc, la sediul colegiului teritorial al medicilor, pe parcursul a cel mult 3 zile calendaristice consecutive, în intervalul orar 10.00 – 20.00.

(2) Cabinele de votare şi urnele sigilate trebuie aşezate în aceeaşi încăpere.

(3) Votarea va avea loc numai în prezenţa a cel puţin două treimi dintre membrii comisiei electorale teritoriale şi a preşedintelui comisiei sau, în lipsa temporară a acestuia, a vicepreşedintelui comisiei electorale.

 

Art. 61. – (1) Cu o oră înaintea începerii votării, preşedintele comisiei electorale teritoriale, în prezenţa celorlalţi membri, verifică urnele, existenţa listelor electorale, a buletinelor de vot şi, după închiderea urnelor, le sigilează aplicând ştampila secţiei comisiei electorale teritoriale peste semnătura sa, a secretarului şi a încă unui membru al comisiei.

(2) Preşedintele este obligat să ia măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului şi pentru ca alegerile să decurgă în condiţii legale, cu respectarea prezentului regulament.

 

Art. 62. – (1) La sfârşitul orelor de votare, preşedintele comisiei împreună cu secretarul şi cu încă un alt membru al comisiei, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei, vor sigila urnele, vor întocmi un proces – verbal cu privire la desfăşurarea votării din ziua respectivă, arătând numărul persoanelor care au votat, numărul buletinelor de vot folosite şi al celor anulate.

(2) Listele cu alegători, buletinele de vot rămase şi cele anulate, precum şi ştampila comisiei electorale vor fi depozitate în condiţii de maximă securitate, de regulă un fişet metalic, care va fi închis şi sigilat în prezenţa persoanelor menţionate la alineatul precedent. În aceleaşi condiţii se va închide şi încăperea în care se găseşte urna de votare.

(3) Despre toate aceste operaţiuni se va face menţiune în procesul – verbal întocmit la sfârşitul zilei de votare.

(4) În limita posibilităţilor, se recomandă paza specializată a locurilor de votare.

 

Art. 63. – La desfăşurarea votării şi numărarea voturilor pot participa observatori acreditaţi în prealabil cu cel puţin 3 zile înaintea datei alegerilor de către comisia electorală teritorială sau de către Comisia Electorală Centrală.

 

Art. 64. – Comisia Electorală Centrală poate desemna unul sau mai mulţi membri ai săi să controleze desfăşurarea alegerilor.

 

Art. 65. – În afara membrilor comisiei electorale teritoriale, a personalului tehnic şi consultativ auxiliar, a reprezentantului Comisiei Electorale Centrale şi a observatorilor acreditaţi, nicio altă persoană nu poate staţiona în încăperea în care are loc votarea mai mult decât timpul necesar votării.

 

Art. 66. – (1) Fiecare medic cu drept de vot este legitimat de comisia electorală teritorială cu actul de identitate. Aceasta verifică datele în Registrul electoral, inclusiv cu privire la dreptul de vot şi la exercitarea anterioară a acestuia, bifează în sistemul electronic exercitarea votului în secţia de votare, blocând posibilitatea alegătorului de a vota electronic, după care alegătorul semnează în lista electorală permanentă/suplimentară şi primeşte de la membrii comisiei electorale teritoriale un buletin de vot pe care se va aplica ştampila comisiei electorale de către preşedinte sau secretar.

(2) Medicii înscrişi într-un colegiu teritorial care au drept de vot şi nu se regăsesc în listele electorale permanente vor fi înregistraţi de către preşedintele comisiei sau de către secretarul acesteia pe lista electorală suplimentară.

 

Art. 67. – (1) Alegătorii votează separat în condiţii de confidenţialitate, astfel încât să se asigure exprimarea secretă a votului, aplicând ştampila cu menţiunea „VOTAT” în patrulaterul care cuprinde numele fiecărui candidat pe care îl votează.

(2) Ştampila cu menţiunea „VOTAT” trebuie să fie rotundă şi astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterul în care se aplică. După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi le introduc în urnă, având grijă să nu se deschidă.

(3) Ştampila cu menţiunea „VOTAT”, încredinţată pentru votare, se restituie comisiei.

 

SECŢIUNEA a 2 – a

Votul electronic

 

Art. 68. – (1) În vederea exercitării votului electronic, alegătorul:

 

 1. a) va accesa butonul „VOT” din aplicaţia prevăzută la art. 47;
 2. b) va completa buletinul electronic de vot prin bifarea candidaţilor pe care doreşte să îi voteze;
 3. c) după finalizarea opţiunilor, alegătorul va trimite buletinul electronic de vot prin apăsarea butonului „înregistrează Votul”;
 4. d) alegătorul va primi confirmarea înregistrării votului.

 

(2) Iniţializarea procesului de vot electronic fără finalizarea acestuia nu va fi luată în considerare la stabilirea numărului total de alegători care au participat la vot.

 

Art. 69. – (1) Dacă alegătorul are suspiciuni rezonabile cu privire la fraudarea votului său, acesta poate depune la Comisia Electorală Centrală o contestaţie prin care solicită desecretizarea buletinului electronic de vot.

(2) Desecretizarea votului se realizează prin utilizarea următoarelor elemente:

 

 1. a) tokenul: cheia de control a Comisiei Electorale Centrale, cheia de control a comisiei electorale locale, cheia de control a consultantului IT naţional;
 2. b) codul alegătorului, primit prin SMS, trimis de la nivelul Registrului electoral.

 

(3) După verificare, se încheie un proces – verbal de constatare ce va fi semnat de titularii cheilor de acces, pe baza căruia Comisia Electorală Centrală va soluţiona contestaţia.

 

Art. 70. – Buletinul de vot electronic va fi disponibil alegătorilor în acelaşi interval calendaristic şi orar cu cel destinat votului la urnă, în secţia de votare.

 

SECŢIUNEA a 3 – a

Numărarea voturilor şi constatarea rezultatelor alegerilor pentru comisiile de disciplină

 

Art. 71. – După închiderea votării, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei electorale şi, după caz, a celorlalte persoane care au dreptul să asiste la votare, preşedintele comisiei procedează la inventarierea şi sigilarea buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate, întocmind în acest sens un proces – verbal, urmând ca apoi să aibă loc deschiderea urnelor.

 

Art. 72. – (1) Sunt nule buletinele de vot care:

 

 1. a) nu au aplicată ştampila de control a comisiei electorale;
 2. b) au altă formă sau alt model decât cele aprobate;
 3. c) sunt albe (pe care nu s-a exprimat votul);
 4. d) au aplicate mai multe ştampile decât numărul maxim de mandate pentru care se candidează;
 5. e) au aplicată o ştampilă cu menţiunea „VOTAT” care are alt model decât cel aprobat;
 6. f) au ştampila cu menţiunea „VOTAT” aplicată în afara patrulaterelor.

 

(2) Sunt considerate valabile buletinele de vot pe care s-a aplicat ştampila cu menţiunea „VOTAT” pentru un număr de candidaţi mai mic sau egal cu numărul de mandate pentru care se candidează.

 

Art. 73. – (1) Dacă în primul scrutin electoral, după centralizarea prezenţei la vot se constată că nu s-a îndeplinit condiţia de participare (cvorum) de două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, preşedintele comisiei electorale teritoriale încheie un proces – verbal care va cuprinde numărul alegătorilor, potrivit listelor de alegători, precum şi numărul celor care au votat.

(2) Procesul – verbal va fi semnat de preşedinte, de secretar şi de ceilalţi membri prezenţi ai comisiei şi va purta ştampila comisiei electorale.

(3) Comisia electorală teritorială va întocmi procesul – verbal în două exemplare, din care un exemplar va fi înaintat, prin e-mail şi poştă, în termen de maximum 3 zile, Comisiei Electorale Centrale la adresa de e-mail: comisiaelectoralacentrala2023@cmr.ro.

 

Art. 74. – (1) Dacă în urma verificării se constată că alegerile nu sunt valabile din cauza neîntrunirii condiţiei (cvorumului) de participare a două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, se va face menţiune despre acest lucru în procesul – verbal.

(2) Noile alegeri se vor organiza în maximum 15 zile calendaristice, dar nu mai puţin de 7 zile calendaristice de la data alegerilor precedente, în aceleaşi condiţii, folosindu-se aceleaşi liste de candidaţi şi alegători. Al doilea scrutin se consideră valabil indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.

(3) Decizia de organizare a celui de-al doilea scrutin va fi menţionată în procesul – verbal prevăzut la art. 73.

(4) Toate detaliile privind reorganizarea alegerilor vor fi afişate la sediul şi pe site-ul colegiului teritorial.

 

Art. 75. – (1) Dacă în primul tur de scrutin s-a îndeplinit condiţia de cvorum, respectiv în al doilea tur de scrutin în celelalte cazuri, are loc deschiderea urnelor şi numărarea voturilor. După primirea raportului electronic centralizator al rezultatelor votului electronic, preşedintele comisiei electorale teritoriale încheie câte un proces – verbal în două exemplare.

(2) Procesul – verbal va cuprinde:

 

 1. a) numărul alegătorilor, potrivit listelor de alegători;
 2. b) numărul alegătorilor care s-au prezentat în secţia de votare şi numărul alegătorilor care au votat electronic;
 3. c) numărul total al voturilor valabil exprimate fizic şi electronic;
 4. d) numărul voturilor nule încadrate pe categoriile menţionate la art. 72 alin. (1);
 5. e) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de către fiecare candidat;
 6. f) expunerea pe scurt a sesizărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a acestora;
 7. g) starea sigiliilor de pe urne la închiderea votării;
 8. h) numărul buletinelor de vot primite;
 9. i) numărul buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate sau anulate.

 

(3) Procesul – verbal final privind rezultatele alegerilor va fi semnat de preşedinte, de secretar şi de ceilalţi membri prezenţi ai comisiei şi va purta ştampila comisiei electorale.

(4) Comisia electorală teritorială va întocmi procesul – verbal în două exemplare, din care un exemplar va fi înaintat, prin e-mail şi poştă, în termen de maximum 3 zile, Comisiei Electorale Centrale la adresa de e-mail: comisiaelectoralacentrala2023@cmr.ro.

 

Art. 76. – Raportul electronic va fi transmis comisiei electorale teritoriale, sub semnătură, de consilierul IT naţional sau de consilierul IT teritorial, după caz, şi va conţine următoarele informaţii:

 

 1. a) numărul alegătorilor care au votat electronic;
 2. b) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de către fiecare candidat.

 

Art. 77. – (1) Atribuirea mandatelor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi şi până la ocuparea numărului de locuri.

(2) În caz de număr de voturi egale, departajarea se va face prin tragere la sorţi de către preşedintele comisiei electorale la care pot participa şi cei în cauză, care au fost anunţaţi în prealabil.

(3) Primul candidat neales ca membru în comisia de disciplină devine membru supleant. Ceilalţi membri supleanţi vor fi stabiliţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi.

(4) În cazul în care unul dintre mandatele titularilor devine vacant pe perioada mandatului, supleanţii vor lua locul titularilor, în ordinea numărului de voturi obţinute, pentru restul de mandat.

 

CAPITOLUL X

Desfăşurarea alegerilor la nivel naţional

 

SECŢIUNEA 1 Votul fizic pentru alegerea Comisiei Superioare de Disciplină

SECŢIUNEA a 2 – a Votul electronic

SECŢIUNEA a 3 – a Numărarea voturilor şi constatarea rezultatelor alegerilor pentru Comisia Superioară de Disciplină

SECŢIUNEA 1

Votul fizic pentru alegerea Comisiei Superioare de Disciplină

 

Art. 78. – (1) Votarea se va desfăşura într-un singur loc, la sediul Colegiului Medicilor din România, pe parcursul unei singure zile calendaristice, în intervalul orar 10.00 – 20.00.

(2) Cabinele de votare şi urnele sigilate trebuie aşezate în aceeaşi încăpere.

(3) Votarea va avea loc numai în prezenţa a cel puţin două treimi dintre membrii Comisiei Electorale Centrale şi a preşedintelui comisiei sau, în lipsa temporară a acestuia, a secretarului comisiei electorale.

 

Art. 79. – (1) Cu o oră înaintea începerii votării, preşedintele Comisiei Electorale Centrale, în prezenţa celorlalţi membri, verifică urnele, existenţa listelor electorale, a buletinelor de vot şi, după închiderea urnelor, le sigilează aplicând ştampila Comisiei Electorale Centrale peste semnătura sa, a secretarului şi a încă unui membru al comisiei.

(2) Preşedintele este obligat să ia măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului şi pentru ca alegerile să decurgă cu respectarea prezentului regulament.

 

Art. 80. – La desfăşurarea votării şi numărarea voturilor pot participa observatori acreditaţi în prealabil, cu cel puţin 3 zile înaintea datei alegerilor, de către Comisia Electorală Centrală.

 

Art. 81. – În afara membrilor Comisiei Electorale Centrale, a personalului tehnic şi consultativ auxiliar, precum şi a observatorilor acreditaţi, nicio altă persoană nu poate staţiona în încăperea în care are loc votarea mai mult decât timpul necesar votării.

 

Art. 82. – (1) Fiecare medic cu drept de vot este legitimat de Comisia Electorală Centrală cu actul de identitate. Aceasta verifică datele în Registrul electoral, inclusiv cu privire la dreptul de vot şi la exercitarea anterioară a acestuia, bifează în sistemul electronic exercitarea votului în secţia de votare, blocând posibilitatea alegătorului de a vota electronic, după care alegătorul semnează în lista electorală permanentă/suplimentară şi primeşte de la membrii Comisiei Electorale Centrale un buletin de vot pe care se va aplica ştampila comisiei electorale de către preşedinte sau secretar.

(2) Membrii Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România care nu se regăsesc în listele electorale permanente vor fi înregistraţi de către preşedintele comisiei sau de către secretarul acesteia în lista electorală suplimentară.

 

Art. 83. – (1) Alegătorii votează separat, astfel încât să se asigure exprimarea secretă a votului, aplicând ştampila cu menţiunea „VOTAT” în patrulaterul care cuprinde numele fiecărui candidat pe care îl votează.

(2) Ştampila cu menţiunea „VOTAT” trebuie să fie rotundă şi astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterul în care se aplică. După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi le introduc în urnă, având grijă să nu se deschidă.

(3) Ştampila cu menţiunea „VOTAT”, încredinţată pentru votare, se restituie comisiei.

 

SECŢIUNEA a 2 – a

Votul electronic

 

Art. 84. – Accesul la buletinele electronice de vot se face prin aplicaţia pusă la dispoziţie de Colegiul Medicilor din România tuturor membrilor săi, inclusiv membrilor Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România.

 

Art. 85. – Aplicaţia va putea fi descărcată de pe site-ul oficial www.cmr.ro, pe un singur dispozitiv electronic, autentificarea membrilor Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România realizându-se prealabil desfăşurării procesului electoral, prin intermediul aplicaţiei medicului.

 

Art. 86. – Dispoziţiile art. 68 – 70 din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător.

 

SECŢIUNEA a 3 – a

Numărarea voturilor şi constatarea rezultatelor alegerilor pentru Comisia Superioară de Disciplină

 

Art. 87. – După închiderea votării, în prezenţa celorlalţi membri ai Comisiei Electorale Centrale şi, după caz, a celorlalte persoane care au dreptul să asiste la votare, preşedintele comisiei procedează la inventarierea şi sigilarea buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate.

 

Art. 88. – (1) Sunt nule buletinele de vot care:

 

 1. a) nu au aplicată ştampila de control a Comisiei Electorale Centrale;
 2. b) au altă formă sau alt model decât cele aprobate;
 3. c) sunt albe (pe care nu s-a exprimat votul);
 4. d) au aplicate mai multe ştampile decât numărul maxim de mandate pentru care se candidează;
 5. e) au aplicată o ştampilă cu menţiunea „VOTAT” care are alt model decât cel aprobat;
 6. f) au ştampila cu menţiunea „VOTAT” aplicată în afara patrulaterelor.

 

(2) Sunt considerate valabile buletinele de vot pe care s-a aplicat ştampila cu menţiunea „VOTAT” pentru un număr de candidaţi mai mic sau egal cu numărul de mandate pentru care se candidează.

 

Art. 89. – (1) Dacă în primul scrutin electoral, după centralizarea prezenţei la vot se constată că nu s-a îndeplinit condiţia de participare (cvorum) de două treimi din numărul membrilor în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România, preşedintele Comisiei Electorale Centrale încheie un proces – verbal care va cuprinde numărul alegătorilor, potrivit listelor de alegători, precum şi numărul celor care au votat.

(2) Procesul – verbal va fi semnat de preşedinte, de secretar şi de ceilalţi membri prezenţi ai comisiei şi va purta ştampila comisiei electorale.

 

Art. 90. – (1) Dacă în urma verificării se constată că alegerile nu sunt valabile din cauza neîntrunirii condiţiei (cvorumului) de participare a două treimi din numărul membrilor în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România, se va face menţiune despre acest lucru în procesul – verbal.

(2) Noile alegeri se vor organiza în maximum 15 zile calendaristice, dar nu mai puţin de 7 zile calendaristice de la data alegerilor precedente, în aceleaşi condiţii, folosindu-se aceleaşi liste de candidaţi şi alegători. Al doilea scrutin se consideră valabil indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.

(3) Decizia de organizare a celui de-al doilea scrutin va fi menţionată în procesul – verbal prevăzut la art. 89.

(4) Toate detaliile privind reorganizarea alegerilor vor fi afişate la sediul şi pe site-ul Colegiului Medicilor din România.

 

Art. 91. – (1) Dacă în primul tur de scrutin s-a îndeplinit condiţia de cvorum, respectiv în al doilea tur de scrutin în celelalte cazuri, are loc deschiderea urnelor şi numărarea voturilor. După primirea raportului electronic centralizator al rezultatelor votului electronic, preşedintele Comisiei Electorale Centrale încheie un proces – verbal care va cuprinde:

 

 1. a) numărul total al membrilor Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România, potrivit listei de alegători;
 2. b) numărul alegătorilor care s-au prezentat în secţia de votare şi numărul alegătorilor care au votat electronic;
 3. c) numărul total al voturilor valabil exprimate fizic şi electronic;
 4. d) numărul voturilor nule cu menţionarea categoriilor de la art. 88 alin. (1);
 5. e) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de către fiecare candidat;
 6. f) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a acestora;
 7. g) starea sigiliilor de pe urne la închiderea votării;
 8. h) numărul buletinelor de vot primite;
 9. i) numărul buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate sau anulate.

 

(2) Procesul – verbal se va semna de preşedinte, de secretar şi de ceilalţi membri prezenţi ai comisiei şi va purta ştampila acesteia.

 

Art. 92. – Raportul electronic va fi transmis Comisiei Electorale Centrale de consultantul IT naţional, sub semnătură, şi va conţine următoarele informaţii:

 

 1. a) numărul membrilor în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România care au votat electronic;
 2. b) numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de către fiecare candidat.

 

Art. 93. – (1) Atribuirea mandatelor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi şi până la ocuparea numărului de locuri.

(2) În caz de voturi egale, departajarea se va face prin tragere la sorţi la care pot participa şi cei în cauză.

(3) Primul candidat neales ca membru în Comisia Superioară de Disciplină devine membru supleant. Ceilalţi membri supleanţi vor fi stabiliţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi.

(4) În cazul în care unul dintre mandatele titularilor devine vacant, supleanţii vor lua locul titularilor, în ordinea numărului de voturi obţinute, pentru restul de mandat.

 

CAPITOLUL XI

Procedura de acreditare a observatorilor

 

Art. 94. – Acreditarea observatorilor pentru alegerea membrilor comisiilor de disciplină se realizează de comisiile electorale teritoriale, iar acreditarea observatorilor pentru alegerea membrilor Comisiei Superioare de Disciplină se realizează de Comisia Electorală Centrală.

 

Art. 95. – (1) În vederea acreditării, persoanele interesate vor depune, cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de alegeri, următoarele documente:

 

 1. a) cerere de acreditare;
 2. b) copie după actul de identitate;
 3. c) copie după legitimaţia/certificatul de membru al organizaţiei din partea căreia solicită acreditarea;
 4. d) copie după documentele care atestă specializarea IT, dacă este cazul.

 

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun la sediul colegiilor teritoriale sau la sediul Colegiului Medicilor din România, după caz.

(3) Cererile se soluţionează în termen de 3 zile calendaristice de la data depunerii.

 

Art. 96. – Nu pot fi acreditaţi ca observatori candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, membrii comisiilor electorale şi nici personalul tehnic auxiliar implicat în derularea alegerilor.

 

Art. 97. – (1) Pentru supravegherea desfăşurării procedurii de votare, observatorii pot participa atât la votul fizic, în secţia de votare, cât şi la votul electronic organizat de consultantul IT naţional sau de consultantul IT teritorial.

(2) Acreditarea este valabilă numai în cadrul secţiei de votare în care îşi desfăşoară activitatea comisia electorală care a emis-o, respectiv la sediul consultantului IT care gestionează cabina electronică de vot.

 

Art. 98. – Accesul observatorului în secţia de votare se face pe baza acreditării însoţite de actul de identitate al acestuia.

 

Art. 99. – Modelul cererii de acreditare şi al actului de acreditare se stabilesc de Comisia Electorală Centrală.

 

Art. 100. – (1) În vederea supravegherii întregului proces electoral desfăşurat la nivel naţional, fiecare colegiu teritorial poate desemna ca observator un singur specialist IT.

(2) În afară de documentele prevăzute la art. 95 alin. (1), observatorul specialist IT va depune şi mandatul acordat de colegiul teritorial.

(3) În cererea de acreditare se va menţiona perioada pentru care se solicită acreditarea. Toate documentele se depun la sediul Colegiului Medicilor din România până cel mai târziu la data de 1 iulie 2023.

 

CAPITOLUL XII

Dispoziţii finale

 

Art. 101. – (1) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor se suportă de către consiliile colegiilor teritoriale, iar cele pentru funcţionarea Comisiei Electorale Centrale din bugetul Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.

(2) Membrilor comisiilor electorale teritoriale şi ai Comisiei Electorale Centrale li se decontează o indemnizaţie brută impozabilă stabilită de către consiliile colegiilor teritoriale, respectiv Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România, la propunerea birourilor.

(3) Birourile consiliilor colegiilor teritoriale, respectiv Biroul executiv al Consiliului naţional vor asigura comisiilor electorale teritoriale şi, respectiv, Comisiei Electorale Centrale personalul tehnic şi auxiliar necesar pe perioada cât acestea funcţionează, stabilind şi suportând costurile orelor suplimentare aferente acestei activităţi.

 

Art. 102. – Prin sintagma „consiliul colegiului teritorial”, folosită în Regulamentul electoral, se va înţelege consiliul colegiului teritorial al medicilor din fiecare judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti.

 

Art. 103. – Arhivele comisiilor electorale teritoriale şi, respectiv, arhiva Comisiei Electorale Centrale vor fi predate, prin grija preşedinţilor comisiilor, către conducerile colegiilor teritoriale, respectiv a Colegiului Medicilor din România, care le vor păstra conform dispoziţiilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 104. – Comisia Electorală Centrală va comunica conducerii Colegiului Medicilor din România componenţa tuturor comisiilor de disciplină teritoriale, respectiv componenţa Comisiei Superioare de Disciplină înainte de a-şi înceta activitatea.