Regulamentul electoral de organizare şi desfăşurare a alegerilor, din 29.11.2019

Colegiul Medicilor din România

Regulament

din 29/11/2019

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 986 din 09/12/2019

Regulamentul electoral de organizare şi desfăşurare a alegerilor, din 29.11.2019

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Membrii consiliului local, reprezentanţii în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România, precum şi membrii comisiei de cenzori se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de către membrii colegiului judeţean, respectiv ai Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti.

(2) Reprezentanţii în Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România se aleg prin vot secret din rândurile membrilor consiliului local şi ai reprezentanţilor locali în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România de către aceştia, reuniţi într-o şedinţă comună de alegeri. Procedura se desfăşoară sub coordonarea comisiei electorale locale.

Art. 2. - Dreptul de vot, precum şi dreptul de a fi ales în organele de conducere le au numai medicii membri ai Colegiului Medicilor din România.

Art. 3. - Dreptul de a alege şi de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului medicilor teritorial al cărui membru este medicul respectiv.

Art. 4. - (1) O persoană poate candida atât pe lista membrilor consiliului local, cât şi pe aceea a reprezentanţilor în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România.

(2) Nu se poate candida concomitent pentru mandatele prevăzute la alin. (1) şi pentru mandatul de membru în comisia de cenzori.

Art. 5. - (1) În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor se aprobă de către fiecare consiliu local o comisie electorală locală, respectiv o Comisie Electorală Centrală numită de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România.

(2) În vederea asigurării suportului tehnic şi juridic necesar funcţionării comisiei electorale locale, precum şi a Comisiei Electorale Centrale, biroul consiliului colegiului teritorial, respectiv Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România poate organiza un secretariat tehnic.

Art. 6. - (1) Membrii comisiei electorale locale, precum şi cei ai Comisiei Electorale Centrale nu pot candida la funcţiile elective din cadrul Colegiului Medicilor din România în legislatura pentru care se organizează alegerile.

(2) Înaintea alegerii în această funcţie ei se angajează în scris că exercită mandatul pe toată durata funcţionării comisiei şi că nu candidează la o funcţie electivă în legislatura pentru care se organizează respectivele alegeri.

CAPITOLUL II Comisiile electorale

SECŢIUNEA 1 Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial

Art. 7. - (1) Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial este formată din 3-7 membri, în funcţie de numărul membrilor colegiului respectiv, aprobaţi în mod individual de către consiliul local. Odată cu numirea comisiei electorale locale se aprobă şi un număr de 3-5 membri supleanţi.

(2) În şedinţa de numire a comisiei electorale se fixează data primei întruniri a comisiei, dată care trebuie să fie cu cel puţin 20 de zile calendaristice înaintea datei alegerilor.

Art. 8. - (1) Comisiile electorale nu sunt subordonate consiliilor locale sau birourilor acestor consilii.

(2) Comisiile electorale îşi desfăşoară activitatea sub supravegherea şi controlul Comisiei Electorale Centrale, respectând Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Statutul Colegiului Medicilor din România şi prezentul regulament.

Art. 9. - Comisia electorală locală funcţionează la sediul colegiului teritorial. Acesta pune la dispoziţia comisiei electorale locale, pe toată durata funcţionării sale, un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor, asigurând totodată condiţiile materiale necesare funcţionării ei şi organizării alegerilor.

Art. 10. - (1) La prima întrunire, comisia electorală locală îşi alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.

(2) Preşedintele conduce şedinţele şi activitatea comisiei electorale locale şi este singurul abilitat să facă publice datele şi informaţiile ce decurg din activitatea acesteia ori din desfăşurarea alegerilor. În absenţa preşedintelui, aceste atribuţii sunt preluate de către secretar.

(3) În lipsa preşedintelui, şedinţa este condusă de către secretarul comisiei electorale locale.

Art. 11. - În termen de 3 zile de la data constituirii sale, comisia electorală locală, prin preşedinte, comunică Comisiei Electorale Centrale numele şi prenumele membrilor ce o alcătuiesc, precum şi ale membrilor supleanţi, funcţiile deţinute în cadrul comisiei de către fiecare membru, adresa sediului unde îşi desfăşoară activitatea, numerele de telefon şi fax, precum şi adresa de e-mail.

Art. 12. - (1) Deciziile comisiei electorale locale se iau cu majoritate de voturi în prezenţa a minimum jumătate plus unu dintre membrii săi.

(2)În cazul egalităţii de voturi la luarea unei decizii, votul preşedintelui sau, în lipsa acestuia, al secretarului este decisiv.

(3) Prezenţa preşedintelui sau a secretarului este obligatorie.

Art. 13. - (1)Şedinţele comisiei electorale locale sunt consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de şedinţă, care sunt semnate de către preşedinte, secretar şi ceilalţi membri prezenţi ai comisiei electorale.

(2)Păstrarea tuturor documentelor ce rezultă din activitatea comisiei electorale locale se organizează de către secretarul comisiei.

Art. 14. - Deciziile emise de către comisia electorală locală sau orice alt act emanând de la aceasta sunt semnate de către preşedinte şi de către secretar.

Art. 15. - Pe timpul funcţionării sale comisia electorală locală are o ştampilă proprie care este ţinută de către preşedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de către secretar.

Art. 16. - Comisia electorală locală informează imediat Comisia Electorală Centrală despre problemele apărute în legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului regulament şi se conformează deciziilor de îndrumare emise de către Comisia Electorală Centrală.

Art. 17. - (1) Atribuţiile comisiei electorale locale: a) organizează desfăşurarea alegerilor la nivel local; b) preia pe baza unui proces-verbal listele cu membrii colegiului local; c) aprobă listele actualizate şi lista finală cu alegători; d) primeşte candidaturile depuse; e) verifică îndeplinirea condiţiilor de fond şi formă pentru ca o persoană să poată candida, înregistrând candidaturile care îndeplinesc cerinţele legale şi respingându-le pe cele neconforme; f) soluţionează întâmpinările referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la actele şi operaţiunile sale; g) face publice, prin afişare, la sediul comisiei şi pe site-ul colegiului teritorial, candidaturile depuse; listele pot fi afişate şi la sediile instituţiilor medicale din aria de competenţă a colegiului respectiv; h) comunică Comisiei Electorale Centrale numărul de alegători şi de candidaţi la funcţiile de conducere; i) urmăreşte procesul de tipărire a buletinelor de vot cu sprijinul tehnic şi financiar al colegiului teritorial; j) păstrează sub sigiliu buletinele de vot, comanda de tipărire a buletinelor de vot, copia de pe documentul de plată a tipăririi buletinelor de vot şi procesul-verbal de primire a buletinelor de vot. În cazul în care tipărirea se face prin mijloace proprii se va întocmi un proces-verbal de realizare a buletinelor de vot şi de predare a lor către comisia electorală locală; k) conduce operaţiunile de votare, luând toate măsurile de ordine în localul în care are loc votarea; l) numără voturile, stabileşte valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate şi stabileşte rezultatele alegerilor; m) redactează în două exemplare procesele-verbale de desfăşurare a alegerilor şi procesul-verbal al rezultatelor finale; n) înaintează Comisiei Electorale Centrale un exemplar al procesului-verbal de desfăşurare a alegerilor şi un exemplar al procesului-verbal al rezultatelor finale; o) organizează, dacă este cazul, noi alegeri; p) acreditează, la cerere, observatori ai societăţii civile, inclusiv din presă, care doresc să urmărească desfăşurarea alegerilor; q) emite mandatele celor aleşi; r) îndeplineşte orice altă activitate privind alegerile dispusă de către Comisia Electorală Centrală sau stabilită prin prezentul regulament.

(2) Cu 5 zile înaintea datei alegerilor, comisia electorală locală, prin grija preşedintelui şi a secretarului, publică pe site-ul colegiului teritorial listele cu alegători şi asigură accesul public la liste la sediul colegiului teritorial.

(3) Cu ocazia afişării listei se întocmeşte un proces-verbal, în care se menţionează data afişării.

Art. 18. - După validarea alegerilor locale de către Comisia Electorală Centrală, comisia electorală locală emite mandatele şi convoacă în termen de maximum 5 zile consiliul colegiului teritorial.

Art. 19. - (1) Prima şedinţă a consiliului local de alegere a biroului este condusă de către comisia electorală locală.

(2) După alegerea biroului consiliului local şi a reprezentantului în Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România comisia electorală locală îşi încetează de drept activitatea, fiind considerată dizolvată.

SECŢIUNEA a 2-a Comisia Electorală Centrală

Art. 20. - (1) Comisia Electorală Centrală este formată din 7 membri propuşi de către Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România şi aprobaţi în mod individual de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România.

(2) Concomitent cu numirea membrilor Comisiei Electorale Centrale, se numesc de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România şi 5 membri supleanţi.

Art. 21. - (1) Comisia Electorală Centrală funcţionează la sediul Colegiului Medicilor din România.

(2) Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România pune la dispoziţia Comisiei Electorale Centrale, pe toată durata funcţionării sale, un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor, asigurând totodată condiţiile materiale şi logistice, inclusiv de ordin financiar, necesare funcţionării comisiei.

Art. 22. - Prin grija Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România, Comisia Electorală Centrală are la dispoziţia sa un secretariat tehnic, condus de către secretarul comisiei, care asigură suportul administrativ şi juridic pe toată perioada funcţionării comisiei.

Art. 23. - (1) La prima şedinţă, Comisia Electorală Centrală alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.

(2) Preşedintele conduce şedinţele Comisiei Electorale Centrale şi este singurul abilitat să facă publice datele şi informaţiile decurgând din activitatea comisiilor electorale.

Art. 24. - (1) Deciziile Comisiei Electorale Centrale se iau cu majoritate de voturi, în prezenţa a minimum 5 dintre membrii săi. Prezenţa preşedintelui sau a secretarului este obligatorie.

(2) În cazul egalităţii de voturi la luarea unei decizii, votul preşedintelui este decisiv.

(3) În lipsa preşedintelui, la egalitate de voturi, votul secretarului este decisiv.

Art. 25. - Şedinţele Comisiei Electorale Centrale sunt consemnate de către secretarul comisiei în procesele-verbale de şedinţă şi sunt semnate de către preşedinte, secretar şi ceilalţi membri prezenţi ai Comisiei Electorale Centrale.

Art. 26. - Deciziile emise de către Comisia Electorală Centrală sau orice alt act emanând de la aceasta sunt semnate de către preşedinte şi secretar.

Art. 27. - Pe timpul funcţionării sale, Comisia Electorală Centrală are o ştampilă proprie, care este ţinută de către preşedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de către secretar.

Art. 28. - Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale: a) urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale, statutare, privitoare la alegeri şi a dispoziţiilor prezentului regulament pe întreg teritoriul ţării; b) asigură şi răspunde de interpretarea uniformă a acestor dispoziţii; c) emite decizii de îndrumare cu privire la aplicarea prezentului regulament; d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate şi contestaţiile cu privire la modul de constituire, componenţa şi activitatea comisiilor electorale locale; e) primeşte şi soluţionează contestaţiile declarate împotriva deciziilor comisiilor electorale locale; f) primeşte listele cu candidaţi trimise de către comisiile electorale locale; g) primeşte procesele-verbale de desfăşurare a alegerilor întocmite de către comisiile electorale locale, precum şi procesele-verbale conţinând rezultatele alegerilor; h) validează alegerile desfăşurate la nivelul colegiilor teritoriale, în termen de maximum două zile de la primirea documentelor; i) convoacă, în termen de maximum 5 zile de la validarea alegerilor, noul Consiliu naţional al Colegiului Medicilor din România şi conduce prima şedinţă a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România în care se alege Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.

Art. 29. - După alegerea Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România, Comisia Electorală Centrală îşi încetează activitatea, fiind considerată dizolvată.

CAPITOLUL III Candidaturile

Art. 30. - Declaraţiile de candidaturi se depun personal la secretariatul consiliului local, conform calendarului electoral aprobat de către consiliul local.

Art. 31. - Declaraţia de candidatură se completează pe un formular-tip elaborat de către Comisia Electorală Centrală şi care cuprinde următoarele menţiuni: a) numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea, gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific; b) mandatele deţinute, inclusiv perioada, până în prezent în organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România; c) mandatul sau mandatele pentru care doreşte să candideze; d) funcţiile pe care le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale; e) declaraţia pe propria răspundere conform căreia, în situaţii de incompatibilitate, îşi rezolvă situaţia în termenul prevăzut de lege; f) data şi semnătura.

Art. 32. - (1) Campania electorală se încheie cu 48 de ore înainte de începerea procesului de votare.

(2) În cazul în care în timpul campaniei electorale un candidat foloseşte termeni injurioşi sau indecenţi la adresa altor colegi ori a corpului profesional, comisia electorală sau persoana lezată sesizează Comisia de disciplină.

Art. 33. - După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisiile electorale încheie un proces-verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor.

Art. 34. - (1) Comisia electorală locală întocmeşte listele finale cu candidaturi şi le trimite împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor Comisiei Electorale Centrale cel mai târziu cu 6 zile înaintea datei alegerilor.

(2) Listele finale cu candidaţi, în ordine alfabetică, sunt afişate prin grija comisiei electorale locale la sediul acesteia şi pe pagina web a colegiului teritorial respectiv, putând de asemenea fi afişate şi în unităţi medicale din teritoriul de competenţă.

(3) Listele finale au următoarele menţiuni: data, locul şi programul de desfăşurare a alegerilor.

CAPITOLUL IV Buletinele de vot

Art. 35. - (1) Comisia Electorală Centrală aprobă şi comunică comisiilor electorale locale modelul buletinelor de vot.

(2) Numărul de foi ale buletinelor de vot se stabileşte de către comisia electorală locală în funcţie de numărul candidaţilor.

(3) Buletinele de vot se tipăresc prin grija comisiei electorale locale.

(4) Un model al buletinelor de vot se afişează la sediul comisiei electorale locale cu cel puţin 3 zile înaintea datei votării, după ce a fost vizat şi anulat de către preşedintele comisiei electorale locale.

Art. 36. - (1) În funcţie de mandatul pentru care se candidează se asigură 3 modele de buletine de vot corespunzător fiecărui mandat.

(2) În buletinul de vot candidaţii sunt trecuţi în ordine alfabetică, menţionându-se numele, prenumele, specialitatea şi gradul profesional.

Art. 37. - Buletinele de vot sunt tipărite cu cel puţin 3 zile înaintea datei votării şi sunt primite pe bază de proces-verbal de către comisia electorală locală, care, după verificarea conformităţii şi a exactităţii conţinutului, le păstrează sub sigiliu până în ziua votării.

Art. 38. - Pe buletinele de vot se menţionează numărul maxim al persoanelor pentru care se votează, specificându-se în mod expres faptul că votarea unui număr mai mare de candidaţi are ca rezultat anularea buletinului de vot.

Art. 39. - (1) Buletinele de vot se asigură în număr suficient, conform listelor cu alegători, cu un plus de 3% faţă de numărul alegătorilor.

(2) Buletinele de vot sunt autentificate de către comisia electorală locală prin aplicarea ştampilei proprii pe faţa buletinului de vot în momentul înmânării buletinului de vot către alegător.

Art. 40. - Buletinele neconforme, inexacte, deteriorate sau cele completate greşit de către alegători în timpul votării sunt anulate prin menţiunea şi semnătura preşedintelui sau a secretarului, în lipsa preşedintelui, aplicându-se totodată şi ştampila comisiei electorale locale.

CAPITOLUL V Desfăşurarea votării

Art. 41. - (1) Votarea se desfăşoară la sediul comisiei electorale.

(2) Data, locul şi programul de desfăşurare a votării sunt publicate pe site-ul colegiului teritorial, precum şi la sediul colegiului teritorial cu cel puţin 3 zile înaintea votării.

Art. 42. - Votarea are loc numai în prezenţa a minimum jumătate plus unu dintre membrii comisiei electorale locale. Prezenţa preşedintelui comisiei electorale locale sau, în lipsa temporară a acestuia, a secretarului este obligatorie.

Art. 43. - (1) Alegerile se desfăşoară pe o perioadă de una până la trei zile consecutive, între orele 8,00 şi 20,00 conform deciziei consiliului local.

(2) Înaintea începerii votării, preşedintele comisiei electorale locale, în prezenţa celorlalţi membri, verifică urnele, existenţa listelor electorale, a buletinelor de vot şi, după închiderea urnelor, le sigilează aplicând ştampila secţiei comisiei electorale locale peste semnătura sa, a secretarului şi a încă unui membru al comisiei.

(3) Preşedintele este obligat să ia măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului şi pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii, luând, cu consultarea comisiei electorale, toate măsurile de natură a asigura desfăşurarea votării.

Art. 44. - (1) În situaţia în care alegerile se desfăşoară pe parcursul a mai multor zile, la sfârşitul orelor de votare, preşedintele comisiei electorale locale împreună cu secretarul şi cu încă un membru al comisiei, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei, sigilează fanta prin care se introduc buletinele de vot şi întocmesc un proces-verbal cu privire la desfăşurarea votării din ziua respectivă, arătând numărul persoanelor care au votat, numărul buletinelor de vot folosite şi al celor anulate.

(2) Listele cu alegători, buletinele de vot rămase şi cele anulate, precum şi stampila secţiei de votare se depozitează în condiţii de maximă securitate, de regulă într-un fişet metalic, care este închis şi sigilat în prezenţa persoanelor menţionate la alin. (1). În aceleaşi condiţii se închide şi încăperea în care se găseşte urna de vot.

(3) Despre toate aceste operaţiuni se face menţiune în procesul-verbal întocmit la sfârşitul zilei de votare.

(4) În limita posibilităţilor, se pot contracta servicii de pază a imobilelor în care are loc votarea.

Art. 45. - La desfăşurarea alegerilor, atât pentru turul I, cât şi pentru turul II, pot participa observatori locali, naţionali sau străini acreditaţi, în prealabil, cu cel puţin 3 zile înaintea datei alegerilor, de către comisia electorală locală. Numărul maxim de observatori se stabileşte de către comisia electorală locală astfel încât buna desfăşurare a alegerilor să nu fie perturbată. Observatorii pot asista, la cerere, şi la procesul de numărare a voturilor.

Art. 46. - (1) Comisia Electorală Centrală poate desemna un membru al său să controleze desfăşurarea alegerilor.

(2) Acesta nu are competenţa de a lua măsuri cu privire la desfăşurarea votării, ci doar de a supraveghea şi controla desfăşurarea alegerilor. La sfârşitul activităţii sale reprezentantul Comisiei Electorale Centrale întocmeşte un proces-verbal în care consemnează cele constatate.

Art. 47. - În afara membrilor comisiei electorale locale şi a membrilor secretariatului tehnic, a reprezentantului Comisiei Electorale Centrale şi a observatorilor acreditaţi, nicio altă persoană nu poate staţiona în incinta în care are loc votarea mai mult decât timpul necesar votării.

Art. 48. - Fiecare medic cu drept de vot, după ce se legitimează în faţa comisiei electorale locale şi semnează în lista de votare, primeşte de la membrii comisiei electorale locale câte un buletin de vot, câte unul pentru fiecare funcţie pentru care se candidează, pe care se aplică ştampila comisiei electorale de către preşedinte sau secretar.

Art. 49. - (1) Alegătorii votează separat astfel încât să se asigure exprimarea secretă a votului.

(2) Votarea se face prin aplicarea stampilei "Votat" în dreptul numelui candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului.

(3) În funcţie de numărul de membri ai colegiului medicilor teritorial comisia electorală asigură din timp pregătirea unui număr corespunzător de ştampile pentru exprimarea votului.

CAPITOLUL VI Stabilirea şi constatarea rezultatelor alegerilor

Art. 50. - (1) După închiderea votării, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei electorale şi, după caz, a celorlalte persoane care au dreptul să asiste la votare, preşedintele comisiei procedează la inventarierea şi sigilarea buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate, întocmindu-se în acest sens un proces- verbal, şi numai după aceea are loc deschiderea urnelor.

(2) Buletinele de vot nefolosite pot fi distruse după validarea alegerilor.

(3) Buletinele de vot folosite se păstrează pentru o perioadă de 5 ani de la desfăşurarea alegerilor.

(4) Numărătoarea voturilor începe imediat după încheierea procesului de votare. Odată ce urna a fost desigilată, nu se poate întrerupe numărătoarea voturilor până la finalizarea acesteia şi întocmirea procesului-verbal.

Art. 51. - (1) Sunt nule buletinele de vot care: a) nu poartă pe prima faţă ştampila comisiei electorale locale; b) au altă formă sau alt model decât cele aprobate; c) nu sunt complete; d) sunt albe, respectiv nu au nicio persoană votată, pentru care nu s-a exprimat votul; e) au aplicată ştampila "Votat" pe un număr mai mare de candidaţi decât numărul mandatelor pentru care se candidează.

(2) Voturile care au una sau mai multe exprimări pozitive, dar pentru celelalte nume de candidaţi sau o parte dintre ele nu s-a menţionat nimic, sunt considerate valabile doar pentru candidaţii pentru care s-a exprimat votul.

Art. 52. - Rezultatul numărării voturilor se consemnează în 3 tabele separate, pentru consiliul local, pentru Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România şi pentru comisia de cenzori.

Art. 53. - (1) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele comisiei electorale locale încheie câte un proces-verbal, în două exemplare, pentru fiecare dintre cele 3 liste.

(2) Procesul-verbal cuprinde următoarele menţiuni: a) numărul alegătorilor; b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la votare; c) numărul total al voturilor valabil exprimate; d) numărul voturilor nule; e) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de către fiecare candidat; f) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a lor; g) starea sigiliilor de pe urne la închiderea votării; h) numărul buletinelor de vot primite; i) numărul buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate sau anulate.

(3) Procesele-verbale se semnează de către preşedinte, de către secretar şi de către ceilalţi membri prezenţi ai comisiei şi poartă ştampila acesteia.

Art. 54. - (1) Dacă în urma numărării voturilor şi a verificării listelor de votare, la sfârşitul turului I, se constată că alegerile nu sunt valabile din cauza neîntrunirii condiţiei de participare de două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, se face menţiune despre acest lucru în procesele-verbale.

(2) Turul II al alegerilor se organizează la maximum două săptămâni, dar nu mai puţin de 10 zile de la data alegerilor precedente, în aceleaşi condiţii, folosindu-se aceleaşi liste de candidaţi şi alegători.

(3) Turul II al alegerilor se consideră valabil indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.

(4) Decizia de organizare a unor noi alegeri se menţionează în procesul-verbal.

(5) Pentru al doilea tur, pe buletinele de vot, inclusiv pe cele nefolosite, rămase de la turul I se înscrie prin ştampilare menţiunea "Turul II".

Art. 55. - (1) Dacă alegerile au fost valabil organizate, prin întrunirea numărului de votanţi, se stabilesc rezultatele în vederea atribuirii mandatelor.

(2) Atribuirea mandatelor se face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi şi până la ocuparea numărului legal de mandate.

(3) În caz de voturi egale, departajarea se face prin tragere la sorţi, la care sunt invitaţi să participe şi cei în cauză.

(4) Primul candidat neales ca membru devine membru supleant. Ceilalţi membri supleanţi sunt stabiliţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi după cum urmează: a) 3 membri în cazul colegiului medicilor teritorial cu până la 500 de membri aflaţi în evidenţă; b) 5 membri, în cazul colegiului medicilor teritorial cu un număr de membri cuprins între 501 şi 1.000 de membri aflaţi în evidenţă; c) 7 membri, în cazul colegiului medicilor teritorial cu un număr de membri cuprins între 1.001 şi 2.000 de membri aflaţi în evidenţă; d) 9 membri, în cazul colegiului medicilor teritorial cu un număr de peste 2.001 de membri.

(5) Potrivit aceloraşi proporţii se stabileşte şi numărul supleanţilor pentru Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România.

Art. 56. - La primirea mandatului, candidatul ales semnează o declaraţie-tip, al cărei model este elaborat de Comisia Electorală Centrală, prin care declară pe propria răspundere că în situaţia în care se află într-o situaţie de incompatibilitate se obligă să o rezolve în termenul prevăzut de lege.

Art. 57. - În cazul în care unul dintre mandatele titularilor devine vacant, supleanţii iau locul titularilor, în ordinea numărului de voturi obţinute.

Art. 58. - Comisia electorală locală întocmeşte, în două exemplare, cele 3 procese-verbale de stabilire a rezultatelor finale, dintre care câte un exemplar este înaintat, în termen de maximum două zile de la terminarea votării, Comisiei Electorale Centrale în vederea validării alegerilor.

Art. 59. - Atribuirea mandatelor se face de către comisia electorală locală după validarea alegerilor de către Comisia Electorală Centrală.

CAPITOLUL VII Dispoziţii finale

Art. 60. - (1) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, inclusiv funcţionarea comisiilor electorale locale, se suportă din bugetul consiliilor locale, iar cele pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor la nivel naţional, inclusiv funcţionarea Comisiei Electorale Centrale, din bugetul Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.

(2) Membrilor comisiilor electorale locale şi ai Comisiei Electorale Centrale, precum şi membrilor secretariatului tehnic li se poate acorda o indemnizaţie stabilită de către biroul consiliului local pentru comisia electorală locală şi secretariatul tehnic alocat ei, respectiv de către Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România pentru Comisia Electorală Centrală şi secretariatul tehnic care o deserveşte.

(3) Birourile executive ale colegiilor medicilor teritoriale, respectiv Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România asigură, din bugetul instituţiei, cheltuielile cu organizarea alegerilor, inclusiv cu comisiile electorale şi personalul secretariatului tehnic auxiliar necesar pe perioada în care acestea funcţionează, stabilind şi suportând indemnizaţia acestora.

Art. 61. - Termenele pe zile prevăzute în prezentul regulament se calculează din ziua următoare celei în care încep să curgă şi se împlinesc la sfârşitul zilei-limită. Zilele nelucrătoare se iau în calculul termenelor.

Art. 62. - Prin sintagma "consiliul local", folosită în prezentul regulament, se înţelege consiliul colegiului medicilor judeţean, respectiv Consiliul Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti.

Art. 63. - Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Statutului Colegiului Medicilor din România.

Art. 64. - Contestaţiile împotriva rezultatului alegerilor se fac şi se depun la comisiile electorale locale în termen de maximum 48 de ore de la afişarea rezultatelor votării.